Новости «Марий Эл ТВ» от 01.03.2018г. (видео)

#марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 28.02.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 27.02.2018г. Шинчаваш - Анатолий Зарецких (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

(далее…)

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 21.02.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 19.02.2018г. Шинчаваш - Зоя Берникова (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

(далее…)

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 19.02.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр