Выпуск «Марий Эл ТВ» от 17.01.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 16.01.2018г. Шинчаваш - Галина Иванова-Ямаева (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

(далее…)

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 15.01.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 12.01.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 11.01.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр

Выпуск «Марий Эл ТВ» от 10.01.2018г. (видео)

#tvregion12 #тврегион12 #марийэлтв #марийэлтелерадио #мэтр